Polityka Prywatności i Rodo

I. Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Baltica Development sp. z o.o. sp. j. (Gdyni, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521), KRS 0000759395, NIP 5862339331, Regon 381901593.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W zależności od sytuacji, Baltica może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu prowadzenia z Tobą korespondencji – realizując prawnie uzasadniony interes Baltica (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest kontaktowanie się z klientami, kontrahentami i innymi osobami (w tym odpowiadanie na ich zapytania) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online itp.;
 • w celu zawarcia lub realizacji zawartej z Tobą umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia marketingu:

   •realizując prawnie uzasadniony interes Baltica (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przedstawianie oferty Baltica w odpowiedzi na  zapytanie klienta, złożone za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), tradycyjnej, telefonu, a także poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, czat online itp.;

       •na podstawie udzielonej prze Ciebie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przedstawianie Ci także innych ofert Baltica, kontaktując  się z Tobą na podany przez Ciebie numer telefonu (za pomocą wiadomości SMS oraz połączeń głosowych) lub też kierując do Ciebie wiadomości na podany adres e-mail;

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – realizując prawnie uzasadniony interes Baltica (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podejmując w razie potrzeby niezbędne działania, w szczególności działania dotyczące Twoich danych osobowych (np. odpowiadając na roszczenia związane z ich przetwarzaniem);
 • w celu wypełnienia ciążących na Baltica obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej w niezbędnym zakresie korespondencję (która może zawierać dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom stosowania przez Baltica powszechnie obowiązujących przepisów.


III. Kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
 • podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Baltica, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, marketingowe, komunikacyjne, prawne i windykacyjne;
 • partnerom współpracującym z Baltica, w tym doradcom kredytowym;
 • spółkom powiązanym z Baltica.

W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

IV. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Baltica nie będzie przekazywała twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe Baltica będzie przechowywać:

 • w celu prowadzenia z Tobą korespondencji – do momentu zakończenia załatwiania spraw, z którymi związana jest dana korespondencja;
 • w celu zawarcia z Tobą umowy lub realizacji zawartej umowy – do momentu wygaśnięcia umowy lub przedawnienia roszczeń z nią związanych;
 • w celu prowadzenia marketingu:
  • do momentu zakończenia prowadzenia korespondencji, w sprawie której dotyczy dane zapytanie o ofertę lub do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Baltica albo
   • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, ale nie dłużej niż przez 3 lata;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu wypełnienia ciążących na Baltica obowiązków prawnych – do momentu odpowiednio wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń albo do wygaśnięcia obowiązku prawnego przechowywania danych.

VI. Twoje prawa

Gdy Baltica Development przetwarza Twoje dane osobowe, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:

 • do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
 • do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Baltica ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania);
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Baltica sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Baltica na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Baltica w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo do może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli będziesz uważać, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko tych danych, które Baltica będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z Baltica w jeden ze sposobów podanych w pkt. II.


VII. Informacja na temat profilowania


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez Baltica w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w celu podjęcia decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływając.


VIII. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Baltica Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z Baltica w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Baltica nie będzie wtedy mogła przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


IX. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem umownym ani ustawowym, ale może być niezbędne do prowadzenia korespondencji z Tobą lub do uzyskania oczekiwanych przez Ciebie informacji na temat oferty Baltica.